Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training

Veilige toepassing van medische gassen in het ziekenhuis

Convenant Medische Technologie - voorblad - Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuisHet Convenant Medische Technologie: “Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis” is één op één toe te passen op medische gassen, medische gassen installaties en vacuümsystemen.

De gezondheidszorg is sterk afhankelijk van technologie. Door technologisch vernieuwing komen steeds weer betere en meer geavanceerde therapieën binnen handbereik. Met deze vertechnisering van de gezondheidszorg neemt de complexiteit toe. Ook dienen de gebruikers van deze technologie voldoende bekwaam te zijn om de nieuwe therapie/technologie toe te passen. De gebruikers moeten er echter ook op kunnen vertrouwen dat de apparaten die gebruikt worden op een adequate en verantwoorde manier onderhouden worden.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Revalidatie Nederland hebben het convenant “Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis” ontwikkeld. Het convenant kent drie pijlers:

  1. Aanschaf van apparaten: Een goede risicoinventarisatie voorafgaand aan de aanschaf. Door een zorgvuldige inname en vrijgave van het apparaat en door een effectief registratie- en beheerssysteem.
  2. Getrainde gebruikers: Om zeker te stellen dat de gebruiker voldoende getraind om zelfstandig met het apparaat om te gaan, zijn er scholingseisen.
  3. Een omgeving die veilig gebruik kan garanderen: Hierbij moet worden gedacht aan de aansluiting van het product op de gebouwinfrastructuur en de ICT- voorzieningen.

Aan deze drie pijlers besteed ik in de managementsystemen die ik ontwerp aandacht.

Gevalideerde installaties

In een eerder artikel “Valideren van de medische gassen installatie” heb ik al aangegeven dat het valideren van de medische gassen installatie verplicht is in de GMP-z. Afhankelijk van de aard van het project wordt daarvoor de systematiek van DQ – IQ – OQ – PQ gebruikt.

In managementsystemen wordt via het proces wijzigingsbeheer expliciet aandacht gevraagd voor het verkrijgen of behouden van een gevalideerde medische gassen installatie.

Monitor Zorggerelateerde Schade 2011 -2012 - Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Het Nivel heeft een rapport uitgebracht “Monitor zorggerelateerde schade 2011-2012” waarin een schatting gemaakt wordt van de potentieel vermijdbare schade ten gevolge van Medische Technologie. Deze wordt geschat op 0,7% van alle opnames in Nederland. Na weging voor de Nederlandse situatie komt dit overeen met ruim 11.000 patiënten.

 

Bekwame medewerkers

De gebruikers van een medische gassen installatie moeten weten hoe ze de installatie kunnen gebruiken. Maar ook dienen de gebruikers  er op te kunnen vertrouwen dat een installatie goed functioneert. Daartoe dienen medewerkers van de eigen Technische Dienst maar ook van de installatiebedrijven die de aanleg en het onderhoud uitvoeren aantoonbaar geschoold te zijn. In het artikel “Vakbekwame installateurs en onderhoudstechnici medische gassen, hoe krijgen we die?”  ben ik ingegaan op de wijze waarop dat in de Verenigde Staten geregeld is.

Door getrainde en ervaren medewerkers wordt veilige toepassing en gebruik van medische gassen vanzelfsprekend.

In het managementsysteem wordt de noodzaak van het opleiden van medewerkers uitgewerkt in het proces “Opleidingen”. Ook kan ik voor u de opleidings- en ervaringseisen vertalen naar een voor uw organisatie bruikbaar opleidingsplan medische gassen.

Cursussen en trainingen medische gassen - Getrainde medewerkers voorwaarde voor veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Betrouwbare installatie

Zoals al eerder aangegeven dienen de gebruikers er op te kunnen vertrouwen dat de medische gassen installatie goed functioneert. Dit houdt onder andere in dat:

  1. De capaciteit van de installatie voldoende is. Jaarlijks evalueren van de capaciteit en beoordelen of die nog past op de  ontwikkelingen in het ziekenhuis (uitbreidingen en nieuwe therapieën)
  2. De installatie op een verantwoorde wijze, conform de voorschriften, aangelegd wordt.
  3. De installatie op een professionele wijze onderhouden wordt. Preventieve onderhoudsplannen in combinatie met preventieve inspecties zijn daarvoor noodzakelijk
  4. Het bedienen van de installaties op een professionele en betrouwbare wijze gebeurt
  5. Er minimaal één keer per jaar de kwaliteit van de medische gassen op de bedafnamepunten gecontroleerd wordt

Er komt dus nogal wat kijken als u de medische gassen installatie conform het  Convenant Medische Technologie wilt beheren. Maak gebruik van de kennis en ervaring die HCAT heeft op dit vlak om snel stappen te zetten ten aanzien van kwaliteitsmanagement medische gassen. Deze stappen zijn een noodzakelijke voorwaarde voor veilige toepassing van medische gassen in het ziekenhuis.

Als u meer informatie wenst over kwaliteitsmanagement in een medische gassen installatie, neem dan met mij contact op.