Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training

Milieuzorg in ziekenhuizen

Milieuzorg in de zorg - Groene handen in een boom
Een ziekenhuis is een complexe organisatie met veel verschillende activiteiten, een hoge diversiteit aan actoren en een veelheid aan regels en voorschriften waaraan voldaan moet worden.  Het is belangrijk dat de naleving van de milieuregels en – voorschriften op een efficiënte en doeltreffende wijze in de organisatie van het ziekenhuis geborgd is. Milieuzorg kan daarin uitkomst bieden.

Omvang en aard van de milieuproblemen

Met een nulmeting breng ik samen met u in kaart welke milieuproblemen (zowel kwa aard als omvang) het meest urgent zijn en direct opgelost dienen te worden. Het gaat hier om de volgende onderwerpen:

  • Energie
  • Water
  • Afvalwater
  • Bodem
  • Lucht
  • Afval
  • Hinder
  • Gevaarlijke stoffen

Door dit inzicht gerelateerd aan het aantal bedden/eerste polikliniekbezoeken, kunt u uw milieuprestatie vergelijken met andere ziekenhuizen.

Welke milieuregels en -voorschriften zijn op uw ziekenhuis van toepassing?

Aan welke milieuvoorschriften moet u voldoen? Door de veelheid aan regels is het voor u lastig om een overzicht te krijgen. “U ziet door de bomen, het bos niet meer.”

Dit overzicht is echter onmisbaar. Samen met u stel ik een overzicht van wetten, regels en voorschriften op waaraan uw ziekenhuis moet voldoen. We bekijken welke activiteiten of afdelingen in het ziekenhuis verantwoordelijk zijn voor de naleving hiervan. Met de verantwoordelijk leidinggevenden worden afspraken gemaakt over het borgen van de naleving van het register van eisen en de rapportage daarover. Deze afspraken worden vastgelegd en bewaakt in uw milieuzorgsysteem. Elk jaar wordt aan u over de naleving van de regels gerapporteerd.

Milieuzorg in de zorg - Compliance

Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het gaat over het nakomen van normen of het zich er naar schikken. Het is soms ook de aanduiding van de afdeling of cel in een organisatie die de compliancefunctie vervult: het bijstaan van het bestuur bij het in controle houden van de organisatie om in overeenstemming te werken met de geldende wet- en regelgeving.

Bron: Wikipedia

 

Milieubeleidsverklaring is een onderdeel van Milieuzorg

In de milieubeleidverklaring legt u vast wat u op het gebied uw milieuprestatie wilt bereiken. Vindt u voor uw ziekenhuis het naleven van wet- en regelgeving voldoende, heeft u de ambitie om uw milieubelasting jaar in, jaar uit te verbeteren. Of gaat u op zoek naar duurzame oplossingen voor de milieuvraagstukken van uw ziekenhuis.

Met de milieubeleidsverklaring geeft u aan wat de milieuambitie is van uw ziekenhuis.

Milieuzorg = Continue verbetering van uw milieuprestatie

Milieuzorg - Plan Do Check ActU streeft naar continue verbetering van uw milieuprestatie. Elk jaar formuleert u op basis van uw ambities uit de milieubeleidsverklaring de doelstellingen die u wilt bereiken. Dat kunnen doelstellingen zijn die te maken hebben met het naleven van wetten en regels, maar ook met het verlagen van de milieubelasting of het verduurzamen van uw bedrijfsvoering. Ook kunt u doelstellingen formuleren om de implementatie van milieuzorg binnen uw organisatie verder te verbeteren (interne audit en verbeterplannen).

 

 

Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training ondersteunt u bij de implementatie van milieuzorg in uw organisatie. Ik kan u ook helpen bij het invullen van de verschillende onderdelen. Neem voor meer informatie contact met me op of vul het onderstaande formulier in.